Skip to content
Home » Veřejné obchodní podmínky poledance Havířov

Veřejné obchodní podmínky poledance Havířov

VEŘEJNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OD 1.4.2023

 1. Účastník lekcí ve studiu POLEDANCE OSTRAVA a POLEDANCE HAVÍŘOV prohlašuje, že:
 1. je starší 18 let. Pokud není, na první lekci přijde se svým zákonným zástupcem, který na místě vyplní a podepíše přihlášku. Přihláška (souhlas zákonného zástupce) platí vždy na jeden kalendářní rok. 
 2. je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení.
 3. se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
 4. nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně tanečního studia během příprav, odchodu a samotného cvičení.
 5. veškeré cviky provádí pouze a jen pod dozorem a po povolení lektorem. Nikdy nezkouší cviky, které nejsou povoleny lektorem. Figury na tyči nebo kruhu, které jsou v poloze, kdy se nedotýká země, nebo hlavou dolů, provádí pouze a jen se záchranou lektora. Cviky ve vzduchu a s nohama za hlavou (např: V Invert / Vrtulník a jemu podobné) provádí pouze a jedině tehdy, když mu nekloužou ruce a jen v okamžiku, kdy jsou povoleny lektorem. Cviky např.: Shouldermount (a cviky jemu podobné) provádí jedině a zásadně, když mu nekloužou ruce a do výšky povolené lektorem.
 6. před tréninkem nepoužívá žádné krémy a oleje na tělo. Ujistí se že, je tyč pevně přikotvena a nijak se nehýbe a mohu na ni být prováděny cviky určené lektorem.
 7. před a po hodině po sobě utře tyč a opouští studio, nezdržuje se v prostorách cvičebního sálu.
 8. při otočkách a cvicích na kruhu bere ohledy na ostatní kurzisty a dává pozor, aby nikoho nezranil.
 9. při protahování dává pozor, aby nepřecenil své schopnosti a nenatáhl si sval, nebo šlachu, dbá pokynů lektora.
 10. souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli Tanečního Studia POLEDANCE OSTRAVA A POLEDANCE HAVÍŘOV (Mgr. Barbora Vyka, IČ: 03107761) jako správci osobních údajů pro další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.
 11. lekce probíhají při minimální rezervaci 2 osob (poledance Ostrava) a 2 osob (poledance Havířov). Pokud je na lekci přihlášeno méně osob, lekce se ruší. O zrušení lekce budou přihlášení informováni 4 hodiny předem v rezervačním systému a e-mailem. Jsou-li v systému přihlášeny 3 a více osob, ale na lekci se dostaví 1 nebo 2 osoby, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit a nechává toto rozhodnutí na konkrétní lektorce. V případech rušení lekce provozovatelem / lektorem vrací provozovatel zrušenou lekci nebo kredit do balíčku přihlášeným, příp. těm, kteří se na lekci, která se nakonec zruší, dostavili.
 1. Trvání lekce, přihlašování a pohyb ve studiu:
  1. Lekce probíhají ve studiu POLEDANCE OSTRAVA a POLEDANCE HAVÍŘOV.
  2. se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním online systému studia.
  3. lekce trvají 60 minut a začínají přesně v čase uvedeném v rozvrhu. Lektorka si vyhrazuje právo ukončit lekci nejvíce o 5 minut dříve z důvodu úklidu sálu a klidné výměny účastníků lekcí. Každý účastník lekce po sobě důkladně utře tyč po skončení cvičení. 
  4. Účastník na lekci přichází do provozovny studia v rozmezí 5 – 15 minut před jejím začátkem. Na pozdní příchody, bez předchozí omluvy nemusí lektor brát zřetel.
  5. Přihlašování na lekce probíhá pouze prostřednictvím online rezervačního systému.
  6. Každý registrovaný uživatel v rezervačním systému si může rezervovat na lekci pouze jedno místo, a to pro sebe. Výjimku tvoří pouze “rodinné” permanentky.
  7. Ve všech prostorách studia jakož i v celé budově, platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů a vnášení skleněných nádob. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.
 1. Cennosti – Účastník lekcí ve studiu:
  1. je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky a jiné šperky (a to také hodinky) z důvodu možného poranění a poškození tyčí.
  2. nenosí s sebou do studia cenné předměty ani větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos má, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně či skříňkách nenese personál ani majitel zodpovědnost.
  3. V případě, že klient poškodí vybavení studia, nese hmotnou zodpovědnost 100 % na opravu.
 1. Způsoby platby lekcí a kredity: 
  1. Platbu lze provést pouze převodem na účet nebo jiným způsobem v rámci online rezervačního systému. Ve zcela výjimečných případech lze uhradit hotově po předchozí domluvě s majitelkou.
  2. Nabitý kredit je nevratný.
  3. Kredit lze převést na jiného účastníka.  
  4. Platnost kreditů je 120 dní od nabití při zaplacení min 400 Kč, pokud není v RS uvedeno jinak (viz kurzy). Při zaplacení nižší částky než je 400 Kč je platnost kreditu 4 týdny.
  5. Kredit je platný do data, které je uvedeno v rezervačním systému (výjimku tvoří kredity v rámci uzavřených kurzů). Po uplynutí daného termínu platnost automaticky vyprší a není možné ji dále prodloužit. Rezervace je možné provádět maximálně na dobu určenou platným kalendářem v rezervačním systému. 
  6. Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kreditů za jednorázové lekce při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.
  7. Účastník lekcí ve studiu POLEDANCE OSTRAVA a POLEDANCE HAVÍŘOV je povinen uhradit částku za otevřené lekce (open lekce) v plné výši hotově lektorce nebo majiteli nebo převodem na účet. Lze hradit z kreditů již v minulosti zapsaných do rezervačního systému.
  8. Účastník lekcí ve studiu POLEDANCE OSTRAVA a POLEDANCE HAVÍŘOV je povinen uhradit částku za uzavřený kurz v plné výši (najednou) převodem na účet. Nelze hradit z kreditů již v minulosti zapsaných do rezervačního systému.
  9. Minimální částka pro dobití kreditů převodem je 100 Kč.
 1. Bonusy, slevy a platby: 
  1. Permanentky na kurzy je nutné uhradit v přesné částce!!! POZOR (nevztahuje se zde bonus, peníze nabíté nad rámec kurzu podléhají běžnému bonusovému systému viz níže)
  2. Bonus je možné získat dle výše úhrady za kredity: 
  3. 0 – 999                 +  0% BONUS 
  4. 1000 – 1999          +  5% BONUS
  5. 2000 – 2999          + 10% BONUS
  6. 3000 – 4999          + 15% BONUS
  7. 5000 – a výše        + 20% BONUS

(např. hradím 2000Kč + získávám bonus 200Kč  = celkový kredit 2200 Kč)  

 1. Bonus je možné získat pouze při platbě v hotovosti lektorce v prostorách studia a převodem na účet. Každý klient je povinen požádat si o dobití bonusu ve chvíli připsání částky na účet.
 2. Bonus není možné získat při úhradě skrze fakturu vystavenou na třetí subjekt (např. zaměstnavatele, společnost poskytující benefity, apod.)
 3. Bonus NELZE získat při platbě uzavřených kurzů. Pokud hradíte kurz bezhotovostně či hotově, částka na kterou se vztahuje bonus je pouza ta, kterou zaplatíte navíc za cenu kurzu.
 4. Bonus nelze získat pří nákupu zvýhodněné permanentky (VIP a rodinná)
 1.  Odhlašování z lekcí a absence
  1. Odhlášení z lekce musí být provedeno nejpozději v 10:00 v den, kdy lekce probíhá. Pokud dojde k odhlášení z lekce později, lekce propadá bez náhrady.
  2. V případě absence je nutné odhlásit se z lekce prostřednictvím online rezervačního systému https://poledance-ostrava-havirov.inrs.cz/rs/.  Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, email, telefonní spojení) nebereme zřetel. Ve výjimečných případech lze odhlásit lekci telefonicky majitelce.
  3. Pokud je lekce odhlášena později než v 10:00 hod, kdy lekce probíhá, propadá a nahradit ji není možné. Lekce je penalizována v plné výši. Výjimku tvoří lekce o víkendech, kdy je nutné se z lekce odhlásit nejpozději v pátek do 22:00 na lekce konané stejný týden v sobotu či neděli. 
  4. Neplatí pro workshopy.
 1.  Uzavřené kurzy:
  1. Uzavřený kurz je přesně určený počet lekcí jdoucích po sobě. Přihlašování na kurz je pouze prostřednictvím rezervačního systému. Uzavřený kurz je v RS viditelně označen jako uzavřený kurz.
  2. Pro otevření uzavřeného kurzu je potřeba minimální počet přihlášených – 5 osob. 
  3. Platba za kurz je prostřednictvím úhrady v hotovosti či převodem na účet. Je nutná přesná platba v plné výši kurzu. NELZE hradit z kreditů již v minulosti zapsaných do rezervačního systému. (Správně uhrazené kurzovné se objevuje v RS jako “kredity”. Pouze jen s těmito kredity se lze hlásit na uzavřený kurz.) Platby za kurzy a jejich převod kredity kurzů je pod kontrolou a pouze v kompetenci majitelky studia.
  4. Kurz o 12ti lekcích má 1 bonusovou lekci zdarma, kterou je možné čerpat během trvání kurzu nebo jeden týden po jeho ukončení.
  5. Termíny jednotlivých lekcí kurzů jsou zveřejněny před první hodinou uzavřeného kurzu a jsou neměnné. 
  6. Plánované absence. Pokud účastník kurzu nahlásí termíny absence před začátkem kurzu, je možná náhrada těchto lekcí na jiných hodinách vhodných pro zájemce. Prosíme konzultujte tyto plánované absence a náhrady s majitelkou studia. Plánované absence nesmí přesáhnout více než 20% celkového množství hodin kurzu (např. kurz o délce 10 lekcí – možná plánovaná absence – max 2 lekce)
  7. Jiná absence než plánovaná viz bod 6. výše není v rámci uzavřeného kurzu možná. Pouze po doložení zprávy od lékaře. Mimořádné absence schvaluje pouze majitelka studia.
  8. Náhrada za lekce v rámci uzavřeného kurzu (lekce z plánované absence) je na uvážení lektorky po schválení majitelkou studia. Náhrada probíhá na lekcích vhodných pro zájemce a po konzultaci vhodného termínu. Náhradní lekce je nutno vyčerpat během konání uzavřeného kurzu. 
 1.  Workshopy :
  1. Workshopy jsou specializované nepravidelně pořádané lekce o různých délkách. Přihlašování na workshopy (WS) je pouze prostřednictvím rezervačního systému.
  2. Absence v rámci WS není možná. Rezervaci na WS je však možné převést na jinou osobu.
  3. Platba za WS je prostřednictvím kreditů. Úhrada kreditů probíhá v plné výši hotově v prostorách studia nebo převodem na účet.
  4. Pro otevření WS je potřeba minimální počet přihlášených – 3 osoby. 
 1. Čestné prohlášení klienta POLEDANCE OSTRAVA  a POLEDANCE HAVÍŘOV:

Souhlasím a čestně prohlašuji, že se zúčastňuji kurzů / lekcí / open class v Tanečním Studiu POLEDANCE OSTRAVA a POLEDANCE HAVÍŘOV na vlastní nebezpečí a jsem si vědom/a rizik spojených s touto činností. Dále prohlašuji, že můj zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům druhů cvičení v tomto studiu. Výslovně uvádím, že beru na vědomí a souhlasím s průběhem tréninku a s pravidly studia. V případě, že nedodržím výše uvedená pravidla, provozovatel a lektor nenese ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST za případné zranění a škody mně vzniklé během tréninku.

Registrací do rezervačního systému studia https://poledance-ostrava-havirov.inrs.cz/rs/ souhlasím s těmito pravidly i čestným prohlášením.

Provozovatel Tanečního studia POLEDANCE OSTRAVA  a POLEDANCE HAVÍŘOV:
Adresa sídla: Českobratrská 1768/30, 702 00 Ostrava
Provozovna Ostrava: Nádražní 613/38, 702 00 Ostrava
Provozovna Havířov: Studentská 1554/1, Havířov, 73602 Havířov-Podlesí
Mgr. Barbora Vyka, IČ: 03107761
Číslo účtu: 280 181 3019 / 2010
Tel: +420 731 061 381
Mail: poledancehavirov@gmail.com NEBO poledanceostrava@gmail.com